Zrozumienie mechanizmów pochodzenia słonej wody w przybrzeżnych warstwach wodonośnych obszaru Da Nang (środkowy Wietnam)

  • Thao Bach NGUYEN Research and Advanced Technology Applications in Environmental, Material and Earth Sciences Research Team, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  • Nhan Dang DUC Institute for Nuclear Sciences and Technology, 179 Hoang Quoc Viet St., Ha Noi, Vietnam
  • Bang Duc DAO Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), 18 Vien str,. Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: intruzja słonej wody, modelowanie wód podziemnych, zrównoważony rozwój wód podziemnych, przybrzeżne warstwy wodonośne, interakcja z wodami powierzchniowymi, zarządzanie zasobami wodnymi

Abstrakt

Przedostanie się słonej wody do szybko rozwijającego się miasta Da Nang w Wietnamie powoduje obecnie różne wyzwania związane z gospodarką wodną, w tym niedostateczne zaopatrzenie w wodę i jej zanieczyszczenie. Do zbadania pochodzenia i mechanizmu powstawania słonej wody w holoceńskich i plejstoceńskich warstwach wodonośnych wykorzystano zintegrowany model numeryczny SWAT-MODFLOW. Do walidacji wykorzystano metody geofizyczne i izotopowe model SEAWAT zastosowany do symulacji intruzji słonej wody. Wyniki sugerują, że przypływy i odpływy, a także poziom wody w rzekach wpływają przede wszystkim na przybrzeżne warstwy wodonośne. Jednakże skuteczne planowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, wraz z utrzymaniem naturalnego uzupełniania słodkiej wody z lokalnych opadów w porze deszczowej, mogłoby umożliwić racjonalne i efektywne wykorzystanie wód gruntowych, ograniczając przedostawanie się słonej wody na wiele obszarów. W porze suchej woda gruntowa jest uzupełniana z obszarów położonych wyżej. Obecna intruzja słonej wody występuje głównie wzdłuż rzek aż do tamy hydraulicznej. Modele symulacyjne, wykorzystujące scenariusze zaprzestania poboru wód podziemnych, ale przejścia na wykorzystanie wód powierzchniowych do celów pitnych, pokazują, że po 30 latach powierzchnia wód zasolonych szybko się kurczy, zmniejszając się z 59,6 km2 do 39,5 km2 i z 40,2 km2 do 28,6 km2 w odpowiednio w warstwach holocenu i plejstocenu.

Opublikowane
2023-12-31