Techniki oceny terenu

  • Roxana Claudia HERBEI University of Petrosani
  • Aronel MATEI University of Petrosani
  • Clementina MOLDOVAN
  • Danut CHIRILA
Słowa kluczowe: ocena, raport, grunt, metoda

Abstrakt

Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu
zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to
szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu
informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są
przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.

Opublikowane
2020-11-19