Wybrane cechy charakterystyczne depozycji atmosferycznej na terenie Koszyc

  • Jozef HANČUĽÁK Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice
  • Tomislav ŠPALDON Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice
  • Oľga ŠESTINOVÁ Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice
Słowa kluczowe: emisja do atmosfery, emisja, huty żelaza i stali, metale

Abstrakt

Artykuł dotyczy emisji do powietrza cząstek stałych i wybranych pierwiastków w typowym obszarze miejskim z wieloma źródłami zanieczyszczeń. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są sąsiednie huty żelaza i stali oraz elektrownia cieplna. Próbki pobrano z jedenastu miejsc, które znajdują się w odległości od 3,6 do 16 km od huty żelaza i stali. Badano cechy ilościowe i jakościowe całkowitej emisji cząstek stałych, strumienie osadzania pierwiastków Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As oraz ich sezonowe zmiany. Przedstawiono wyniki z lat 2009–2018. Badania wykazały znaczący wpływ lokalnych źródeł zanieczyszczeń na badane parametry zanieczyszczeń w atmosferze. W porównaniu z wartościami depozycji zmierzonymi w innych obszarach, wyjątkowo wysokie wartości zawartości żelaza (28, 120), manganu (1106) i chromu (34,1 μg.m–2 dni–1), a także wysokie, ponadprzeciętne wartości innych monitorowanych pierwiastków zmierzono w pobliżu huty. Część źródeł emisji hut żelaza i stali w poszczególnych lokalizacjach w mieście stwierdzono w przedziale od 24,7 do 54,1%. Na podstawie sytuacji emisyjnej monitorowanego obszaru można zastosować wybrane związki AD jako wskaźnik jakości środowiska i określić ilościowo udział emisji w obciążeniu środowiskowym obszaru

Opublikowane
2020-11-19