Ograniczanie degradacji środowiska spowodowanej działalnością wydobywczą węgla odkrywkowego

  • Tudor GOLDAN University of Petrosani
  • Catalin Marian NISTOR University of Petrosani
  • Aronel MATEI University of Petrosani
  • Dimian MARU Hunedoara Energetical Complex
Słowa kluczowe: zapobieganie, monitorowanie, wpływ na środowisko, wydobycie, działalność, kopalnia odkrywkowa

Abstrakt

W wyniku wydobycia wyróżnia się wiele rodzajów zmian: degradacja gruntów i roślinności, zmiana naturalnej topografii, co powoduje ograniczenia możliwości wykorzystania gruntów do innych celów, modyfikację bilansu i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, zmiany jakość powietrza i wreszcie zmiany warunków geotechnicznych.
Oddziaływanie różni się w zależności od lokalnych warunków miejsca wydobycia. Większość metod eksploatacji odkrywkowej odbywa się na dużą skalę, polega na usuwaniu ogromnych ilości materiału, w tym nadkładu, w celu wydobycia surowca mineralnego.
Ponieważ materiały składowane na składowiskach odpadów są niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-chemicznych i są
niezwykle zróżnicowane pod względem składu mineralogicznego (piasek, żwir, glina, margiel), z czasem pojawiło się wiele niestabilności. Eksploatacja odkrywkowa może również powodować hałas i zakłócenia oraz może generować zanieczyszczenie powietrza
pyłem.

Opublikowane
2020-11-10