Stabilność wyrobisk w głębokiej kopalni podziemnej drążonych w złożonych warunkach geologicznych w zagłębiu węgla kamiennego Quang Ninh

  • Kiên Đặng Văn
  • Vo TRONG HUNG Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Do NGOC ANH Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Do NGOC THAI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Dao VAN CHI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: głębokie podziemne sztolnie, skały ilaste, złożona geologia, podziemna kopalnia węgla, wykopy sztolniowe, deformacja dryfu, stabilność, fugowanie

Abstrakt

Stabilność sztolni w głębokiej podziemnej kopalni ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i bezpiecznego wydobycia w podziemnych kopalniach węgla. Głównym celem tych badań jest określenie zagadnień ze stabilnością i bezpieczeństwem wyrobisk w głębokiej na 500 m podziemnej kopalni drążonej przez złożoną geologię w zagłębiu węgla Quang Ninh. Doświadczenia laboratoryjne i pomiary terenowe posłużyły do analizy dużych odkształceń i charakterystyk zniszczenia otaczającej skały, czynników wpływających na bezpieczne wydobycie i stabilność sztolni oraz do zbadania środków zaradczych kontroli stabilności. Badanie to pokazuje również, że główne czynniki wpływające na stabilność i bezpieczeństwo wyrobisk obejmują złożone strefy geologiczne, wysokie naprężenia, słabe właściwości mechaniczne i parametry inżynieryjne górotworu ilastego. Zgodnie z badaniami terenowymi, fugowalność materiałów osnowy cementowej w skale ilastej w złożonych strefach geologicznych była wyjątkowo słaba, a odkształcenia i uszkodzenia otaczającej skały były następstwem dramatycznego odkształcenia początkowego, wysokiej długoterminowej szybkości pełzania, oczywiście asymetrycznej. odkształcenia i uszkodzenia, odbicia przemieszczeń stropu, ogólne poluzowane odkształcenia głęboko otaczającej skały na dużą skalę oraz duża wrażliwość na zakłócenia inżynieryjne i zanurzenie w wodzie. Podczas wykonywania sztolni w kopalniach podziemnych występowały różne zagrożenia geologiczne, w tym zawalenie się stropu, napływ wód gruntowych. Proponowane są techniki kontrolne, które należy przyjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu drążenia i kontrolować stabilność wyrobisk przechodzących przez złożone strefy geologiczne, w tym wybór rozsądnego kształtu wyrobiska, rozsądnego typu podpory, zestawów stalowych, regionalnych technik wzmacniania warstw, takich jak wstępna powierzchnia gruntu, podstawowe wzmocnione środki kontroli, technika zbrojenia spoinowania i dodatkowe zamknięte środki wspierające dla długoterminowej stabilności, które są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju podziemnej kopalni węgla. 

Opublikowane
2020-10-08