Bioakumulacja i bioługowanie Cu, Pb i Zn z odpadów górniczych

  • Patrik ČERMÁK Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geochemistry, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
  • Slavomír ČERŇANSKÝ Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Environmental Ecology, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Słowa kluczowe: Aspergillus niger, Neosartorya fischeri, bioługowanie, bioakumulacja, miedź, ołów, cynk

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego badania było określenie skuteczności szczepów Aspergillus niger (Pezinok) i Neosartorya fischeri
w bioługowaniu i bioakumulacji metali z odpadów górniczych ze stawu osadowego Hodruša. Odpady wykorzystane w pracy
zawierały frakcje 0,10 mm o masie 1 i 2 g z różnych głębokości matrycy glebowej, próbki A: 10–20 cm, próbki B: 20–30 cm. Skupiliśmy
się na pierwiastkach miedzi, ołowiu i cynku z zawartością poszczególnych pierwiastków (mg/kg) miedź – w próbkach A 487 mg/kg,
w próbkach B 115 mg/kg. Ołów – próbki A 1208 mg/kg, próbki B 582 mg/kg. Cynk – próbki A 6970 mg/kg, próbki B 6808 mg/kg.
Potwierdziliśmy skuteczność szczepu Aspergillus niger w tym procesie ze względu na produkcję kwasów organicznych (kwas cytrynowy,
kwas szczawiowy, kwas octowy). W części eksperymentalnej stwierdziliśmy, że najskuteczniejszym szczepem w określaniu wydajności
ekstrakcji i stężenia metali w roztworze po bioługowaniu był szczep Aspergillus niger. Szczep Neosartorya fischeri wydaje się być
najbardziej efektywny w akumulacji metali w roztworze i akumulacji metali w biomasie. Zjawisko to można uzasadnić różnymi
właściwościami ścian komórkowych poszczególnych szczepów grzybów i należy pamiętać o tych różnicach przy porównywaniu
właściwości biosorpcyjnych.

Opublikowane
2024-02-19