Badanie i modelowanie matematyczne zagrożeń geologicznych w ocenie ryzyka powodziowego: studium przypadku rzeki Hoang Long, prowincja Ninh Binh, Wietnam

  • Nhuy NGUYEN Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography, University of Science, Vietnam National University, Hanoi
  • Xuan BAN To Faculty of Geosciences and Geoengineering, Hanoi University of Mining and Geology
  • Dinh KHA Dang Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography, University of Science, Vietnam National University, Hanoi
Słowa kluczowe: ocena ryzyka powodziowego, przerwanie wałów, awaria wałów, georadar, odpływ szczelinowy, MIKE FLOOD

Abstrakt

Podstawową funkcją systemu wałów rzecznych jest ochrona życia i mienia przed zagrożeniem powodziowym.
Jednak ze względu na starzejącą się infrastrukturę oraz różne czynniki geologiczne i antropogeniczne, pewne wrażliwe odcinki systemu wałów mogą powstać w wyniku podniesienia się poziomu wody w wodzie rzeka wzrasta.
Mapy powodziowe są jednym z narzędzi prezentujących istotne informacje dla władz i mieszkańców w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego. Celem przedstawionych badań jest sporządzenie mapy powodziowej w warunkach przerwania grobli. Szacunkowe parametry wielkości wyrwy w wale określono za pomocą badań georadarowych wykorzystując model MIKE FLOOD. Podejście to eliminuje zaobserwowaną lukę badawczą poprzez wykorzystanie bazy danych ankietowych zamiast wykorzystania modeli empirycznych. Studium przypadku prowadzone było w systemie wałów na rzece Hoang Long w prowincji Ninh Binh w Wietnamie.

 

Opublikowane
2023-12-31