Charakterystyka geologiczna i geochemiczna złóż złota Pac Lang w północno-wschodnim Wietnamie oraz ich potencjalne perspektywy

  • The Hung KHUONG Faculty of Geosciences and Geoengineering, Hanoi University of Mining and Geology 18 Vien Street, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam
  • Van Dat NGUYEN Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources – VIGMR, 67 Chien Thang Street, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
  • Thi Cuc NGUYEN Faculty of Geosciences and Geoengineering, Hanoi University of Mining and Geology 18 Vien Street, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam
  • Nhu Sang PHAM Faculty of Geosciences and Geoengineering, Hanoi University of Mining and Geology 18 Vien Street, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: geologia, geochemia, złoże złota Pac Lang, Wietnam

Abstrakt

Dorzecze Song Hien Rift, położone w północno-wschodnim Wietnamie, zostało uznane za ważny region występowania złóż złota, w tym m.in Złoże Pac Lang.
Do opisania charakterystyki geologicznej tego złoża zastosowano kilka metod, takich jak obserwacje petrograficzne, analizy elementarne i elementy geochemiczne oraz modele podziału pionowego pierwotnego halo.
Badania obejmowały zdarzenia geologiczne, które miały miejsce zarówno przed, jak i po powstaniu złoża rudy. Zastosowanie analizy ICP-MS dla oznaczenia zawartości pierwiastków, kontrast umożliwił skuteczną ocenę względnego stopnia denudacji, jaka wystąpiła na złożu Pac Lang.
Wnioski z tego badania były spójne z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi geologii złóż rud, geochemicznym pierwotnym halo i badaniem wskaźników geochemicznych dla określenia przestrzennego rozmieszczania złóż rudy złota.
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy osobliwości do oceny stopnia denudacji, który jest ważną informacją geologiczną , która może pomóc w interpretacji danych. Wyniki badania mogą mieć także istotną wartość referencyjną w pogłębianiu naszej wiedzy na temat deformacji złóż rud oraz w badaniu nieznanych złóż rud w północno-wschodnim regionie Wietnam.
Wyniki badań wskazują, że wykorzystanie analizy osobliwości do oceny stopnia denudacji jest cennym narzędziem do badania potencjalnych złóż złota i poszerzania naszej wiedzy na temat geologii złóż złota w północno-wschodnim Wietnamie. Artykuł wnosi wkład w istniejący zasób wiedzy na temat złóż złota w dorzeczu Song Hien Rift i może służyć jako przydatny punkt odniesienia dla przyszłych badań w tej dziedzinie.

Opublikowane
2023-12-31