Promowanie równości płci i świadomości w wietnamskim sektorze górniczym: spostrzeżenia, wyzwania i zalecenia polityczne

  • MINH HANG Pham Center for Gender, Family & Environment in Development (CGFED), Hanoi, 100000, Vietnam
  • THI LUONG Pham Center for Gender, Family & Environment in Development (CGFED), Hanoi, 100000, Vietnam
  • THI HOAI NGA Nguyen Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • KIEN TRUNG Pham Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
Słowa kluczowe: równość płci, wiedza na temat płci, perspektywy płci, przemysł wydobywczy, sektor wydobywczy

Abstrakt

Obecnie kobietom pracującym w tej branży przemysłowej zaoferowano wiele możliwości rozwoju kariery. Jednak ich szanse nie są takie same w różnych obszarach lub sektorach. W przedstawionym badaniu zbadano postrzeganie i zrozumienie kwestii związanych z płcią w sektorze wydobywczym wśród potencjalnych młodych pracowników i ekspertów branżowych w Wietnamie.
W badaniu wykorzystano wytyczne Oxfam dotyczące oceny wpływu płci dla przemysłu wydobywczego oraz Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – Stowarzyszenie Kobiet CEDAW - Ramy praw gospodarczych i społecznych służące ocenie kwestii związanych z płcią w sektorze wydobywczym.
Oprócz dyskusji w grupach fokusowych i pogłębionych wywiadów z ekspertami ds. płci i górnictwa przeprowadzono ankietę wśród 207 studentów w Hanoi.
Wyniki ujawniają znaczące różnice w wiedzy i świadomości zagadnień związanych z płcią pomiędzy uczniami, podkreślając potrzebę integrowania wiedzy na temat płci w wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak górnictwo.
Ponadto profesjonaliści pracujący wyłącznie w sektorze wydobywczym wykazali brak wrażliwości na kwestie płci. W związku z tym w badaniu zaleca się budowanie potencjału, seminaria i wymiany, aby pomóc profesjonalistom z branży górniczej uwzględnić perspektywę płci w swojej działalności.
Obecna polityka wykazuje neutralność płci, pośrednio wykluczając udział kobiet i zagrażając bezpieczeństwu mężczyzn w sektorze górnictwa. W badaniu zaproponowano zalecenia dotyczące polityki mające na celu zwiększenie ochrony pracowników w przemyśle wydobywczym i promowanie równości płci. Obejmują one włączenie perspektywy płci do odpowiednich przepisów, podnoszenie świadomości kwestii płci wśród decydentów i specjalistów oraz zwiększenie obecności sektora górniczego w mediach, aby zachęcić młodzież do kontynuowania kariery w tej dziedzinie.

Opublikowane
2023-12-31