Monitoring zasięgu wód powierzchniowych nieczynnego zbiornika poflotacyjnego jako element oceny jego bezpieczeństwa

Słowa kluczowe: monitoring geodezyjny, pomiary zasięgu zalewiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, odpady wydobywcze

Abstrakt

Składowisko odpadów poflotacyjnych stanowi jeden z ważnych elementów w procesie produkcji miedzi. Nieodłącznym elementem eksploatacji składowiska jest ściśle z nią związane, prowadzone systematycznie badania i obserwacje kontrolne. Głównie są to geodezyjne pomiary deformacji obwałowań i powierzchni terenu na przedpolu składowiska, hydrologiczne obserwacje stanów wód w korpusie obwałowania i bliskim jego przedpolu. W artykule przedstawiono metody i wyniki monitoringu geodezyjnego nieczynnego już składowiska odpadów wydobywczych Gilów oraz technologie stosowane w monitorowaniu zasięgu zalewiska nadosadowego.

Opublikowane
2023-08-27