Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na efektywność funkcjonowania kopalń

Słowa kluczowe: analiza wrażliwości, dźwignia operacyjna, algorytm SIMPLEX, metoda Monte Carlo

Abstrakt

Zaprezentowana w artykule metoda oparta jest na symulacji Monte Carlo i obejmuje badanie wpływu wahań losowych zapotrzebowania na efektywność kopalń oraz ich grup (spółek). Dla losowych wahań zapotrzebowania przyjęto rozkład normalny, a przedstawione warianty analizy uwzględniają:
• przyjęcie wartości oczekiwanej i dyspersji według danych retrospektywnych;
• przyjęcie najbardziej prawdopodobnego błędu prognozy wynikającego z formuł predykcyjnych;
• uwzględnienie skorelowanych zmian zapotrzebowania.

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci histogramów stopnia dźwigni operacyjnej. Pozwalają one przewidywać, jak będzie kształtował się stopień dźwigni operacyjnej kopalń, jak również umożliwia oszacować, w którym kierunku zmiany te będą postępować i z jakim prawdopodobieństwem. Opracowana i zweryfikowana na realnych przykładach analiza wrażliwości stanowi przydatny element racjonalizacji procesów decyzyjnych.

Opublikowane
2023-08-27