Badanie cennych domieszek rudnych minerałów tytanu na Ukrainie

Słowa kluczowe: rudy tytanu, odmiany ilmenitu, domieszki, leukoksynizacja

Abstrakt

Ruda tytanu jest surowcem o krytycznym znaczeniu dla UE. Ukraina posiada znaczne zasoby rud tytanu, które są reprezentowane przez kilka typów genetycznych i mają szereg zalet: możliwość wydobywania surowców do różnych celów; korzystne warunki górniczo-geologiczne dla większości złóż rezydualnych. Ilmenit jest najważniejszym minerałem tytanu, najbardziej typowym dla skał zasadowych i ultrazasadowych podłoża krystalicznego oraz skał osadowych. Wartość rud tytanu podnosi obecność cennych domieszek (V, Sc, Ta, Nb). Jakość rud tytanu jest związana ze stopniem ich przeobrażenia. Stopień przemiany ilmenitu wpływa na przemysł, w którym stosowane są koncentraty oraz rozwój technologii ich przetwórstwa. Autorzy opracowali podejście do oceny tego parametru oraz pokazali dynamikę zmian składu chemicznego ilmenitu w zwietrzałej skorupie i skałach osadowych. Na podstawie statystycznego opracowania danych z analizy chemicznej rud tytanu wykazano, że Sc ma najwyższe stężenia w ilmenicie kompleksu Korosteń w porównaniu z innymi utworami geologicznymi Tarczy Ukraińskiej, co rodzi potrzebę udoskonalenia odpowiednich technologii.

Opublikowane
2023-07-16