Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora energetycznego na przykładzie przedsiębiorstw górniczych

  • Robert RANOSZ Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
  • Anna BLUSZCZ Ph.D., DSc, Eng.; Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Gliwice, Poland
  • Dominik KOWAL Ph.D., Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, przedsiębiorstwa górnicze, sektor energetyczny, innowacje produktowe, innowacje procesowe

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.

Opublikowane
2020-09-10