Studia i badania nad odzyskiem miedzi z odpadów przemysłowych metodą cementacji

  • Daniela Ionela CIOLEA University of Petroșani
  • Oana Daniela ILCIUC University of Petroșani
  • Marius BERCA Technical University of Cluj Napoca
Słowa kluczowe: odzysk miedzi, oczyszczanie ścieków, metoda cementowania miedzi

Abstrakt

Artykuł przedstawia oryginalne badania związane z odzyskiwaniem miedzi ze ścieków przemysłowych. Celem badań eksperymentalnych jest odzyskiwanie sproszkowanej miedzi metalicznej ze ścieków o niskiej zawartości jonów miedzi metodą cementacji za pomocą złomowej elektrody żelaznej oraz do obliczenie wydajności cementacji miedzi, na którą wpływają następujące parametry: początkowe stężenia jonów miedzi, wartości pH i czas kontaktu.
Eksperymenty obejmowały odzysk miedzi z przemysłowych roztworów z wykorzystaniem odpadów żelaza metodą cementowania, bez zużycia innych odczynników lub energii.
Plan eksperymentu obejmował trzy różne stężenia CuSO4: dla każdego roztworu o przygotowanym stężeniu: 0,5% CuSO4, 1% CuSO4 oraz 3% CuSO4 , przeprowadzono eksperymenty laboratoryjne dla dwu wartości odczynu pH (naturalne pH uzyskane przez rozpuszczenie CuSO4 * 5H2O w wodzie, pH=2 (regulacja 0,1 M roztworem kwasu siarkowego).
Optymalne warunki dla każdej receptury zostały określone na podstawie danych eksperymentalnych. W badaniach wykorzystano spektrometry WTW Multi 350i i AAS ZEEnit 700 Spektrometr Analytik Jena. Przeprowadzono obliczenie wydajności pozyskania proszku miedziowego dla każdego dnia doświadczenia i dla każdej receptury. Dane eksperymentalne doprowadziły do wniosku, że optymalnym wariantem dla badania jest: stężenie 0,5%, przy początkowe pH 3,6 po 3 dniach doświadczenia i wydajność 95,23%.

Opublikowane
2023-01-30