Wyniki badań pilotażowych zawartości pierwiastków ziem rzadkich w odpadach metalurgicznych Nowej Huty

  • Rafał BARON Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich (REE), metalurgia, odpady metalurgiczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analiz zawartości pierwiastków ziem rzadkich w odpadach metalurgicznych Nowej Huty zdeponowanych w dwóch osadnikach ziemnych. Badania te podjęto w związku znaczeniem strategicznym pierwiastków ziem rzadkich (REE) w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii. Analizy laboratoryjne pozyskanych odpadów przeprowadzono z zastosowaniem techniki spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej – ICP MS. Przeprowadzone badania wykazały, że w pobranych materiałach znajdują się pierwiastki ziem rzadkich. Stwierdzono, że kumulatywna zawartość tych pierwiastków w próbkach wynosi nieco powyżej 140 ppm. W artykule przedstawiono również propozycje dalszych, pogłębionych badań odpadów metalurgicznych Nowej Huty.

Opublikowane
2022-10-06