Badania nad odzyskiwaniem miedzi z roztworów odpadów przemysłowych metodą cementacji

  • Daniela Ionela CIOLEA University of Petroșani, 332006 Petroșani, Hunedoara, Romania
  • Oana Daniela ILCIUC University of Petroșani, 332006 Petroșani, Hunedoara, Romania
  • Marius BERCA Technical University of Cluj Napoca, 400114 Cluj Napoca, Cluj, Romania
Słowa kluczowe: odzyskiwanie miedzi, oczyszczanie ścieków, metoda cementacji

Abstrakt

Artykuł dotyczy szczególnie złożonej dziedziny odzyskiwania miedzi ze ścieków przemysłowych. Celem badań eksperymentalnych
jest odzyskanie proszku miedzi metalicznej ze ścieków o niskiej zawartości jonów miedzi metodą cementacji z użyciem elektrody
złomowej oraz obliczenie wydajności cementacji miedzi, na którą mają wpływ następujące parametry: początkowe stężenia jonów
miedzi , wartości pH i czas kontaktu. Receptury zostały eksperymentalnie zbadane metodą cementacyjną do odzyskiwania miedzi
z przemysłowo stosowanych roztworów przy użyciu odpadów żelaznych, bez zużycia innych odczynników i energii. Opracowano receptury
pracy i wybrano trzy różne stężenia: dla każdego roztworu o przygotowanym stężeniu: 0,5% CuSO4, 1% CuSO4 i 3% CuSO4
oraz wykonano eksperymenty laboratoryjne dla dwu wartości pH (naturalne pH uzyskane przez rozpuszczenie CuSO4*5H2O w
wodzie, pH = 2 (regulacja 0,1 M roztworem kwasu siarkowego). Optymalne warunki dla każdej receptury zostały określone na podstawie
danych doświadczalnych uzyskanych z monitorowania każdego eksperymentu. Badania przeprowadzono na spektrometrze
WTW Multi 350i i AAS ZEEnit 700 Analytik Jena. Obliczenie wydajności otrzymywania miedzi dla każdego eksperymentu i dla
każdej receptury łącznie, doprowadziły do wniosku, że optymalnym wariantem eksperymentu jest: stężenie 0,5%, przy początkowym
pH 3,6 po 3 dniach doświadczenia, uzyskano wydajność 95,23%.

Opublikowane
2022-10-06