The Influence of Economic Factors on World Copper Production

  • Igor ČERNÝ VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Economics and Control systems
  • Michal VANĚK VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Economics and Control systems
  • Jiří KUBESA VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Economics and Control systems
Słowa kluczowe: model ekonometryczny, światowa produkcja miedzi, czynniki ekonomiczne, współczynnik korelacji Pearsona

Abstrakt

Miedź jest bardzo ważnym minerałem, który ma szerokie zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza w elektrotechnice i energetyce. Wraz
ze wzrostem elektromobilności jej potencjał będzie rósł w przyszłości. Wszelki niedobór miedzi na rynku światowym mógłby zatem
zagrozić nowoczesnemu przemysłowi. W związku z tym autorzy postanowili zająć się wpływem czynników ekonomicznych (cena,
ludność, PKB i skumulowana inflacja) na produkcję miedzi oraz stworzyć odpowiednie modele ekonometryczne, wyrażające zależność
między produkcją a czynnikami ekonomicznymi dla okresu 2010-2019. Wpływ czynników ekonomicznych na światową
produkcję miedzi badany jest za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Stwierdzono, że produkcja miedzi jest odwrotnie proporcjonalna
do ceny miedzi, jest to silna zależność. Natomiast korelacja między produkcją miedzi a innymi czynnikami jest bardzo silna
i pozytywna. Korzystając z modelowania ekonometrycznego, odkryto, że regresja wykładnicza jest najlepszym wyrażeniem relacji
między produkcją miedzi a jej ceną, a regresja logarytmiczna najbardziej odpowiada relacji między produkcją miedzi a wszystkimi
innymi czynnikami ekonomicznymi.

Opublikowane
2022-09-23