Polityka dywidend giełdowych spółek energetycznych w Polsce

  • Maria SIERPIŃSKA
Słowa kluczowe: podział zysku, determinanty polityki dywidend, stopa dywidend, wskaźniki rynkowe

Abstrakt

Podjęty w artykule problem polityki dywidend w spółkach energetycznych jest niezmiernie istotny w warunkach potrzeby restrukturyzacji
sektora, odejścia od węgla jako nośnika energii na rzecz źródeł odnawialnych. W tych warunkach ważna staje się strategia
podziału zysku na część zatrzymaną w przedsiębiorstwie i część wytransferowaną do akcjonariuszy. Polityka dywidend kształtowana
jest przez wiele czynników makro- i mikroekonomicznych. W obecnej sytuacji gospodarczej niemałą rolę mają w niej takie czynniki:
jak inflacja, koniunktura gospodarcza i koniunktura na rynku giełdowym, poziom wygenerowanego zysku netto, poziom zadłużenia
spółek czy też konieczność utrzymania płynności finansowej. Polityka dywidend wpływa na strukturę kapitału i na koszt jego
pozyskania co decyduje o opłacalności podejmowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. W badaniu założono, że brak stabilnej
polityki dywidend jest istotną determinantą niedowartościowania spółek energetycznych na giełdzie. Wycena rynkowa tych spółek
była dużo niższa niż ich wartość księgowa. Obliczone współczynniki korelacji liniowej Persona nie potwierdzają jednak tej hipotezy.
Stopa dywidend jest tylko jednym z wielu czynników mających wpływ na niedowartościowanie spółek energetycznych na giełdzie.
Wpływa ono na ograniczenie możliwości pozyskania kapitału własnego na giełdzie w postaci emisji kolejnej serii akcji a równocześnie
na utrzymanie racjonalnej struktury kapitału.

Opublikowane
2022-09-23