Aspekty zrównoważonego rozwoju w gospodarce surowcami mineralnymi

Słowa kluczowe: surowce mineralne, zrównoważony rozwój, nakłady na działalność badawczo-rozwojową

Abstrakt

Surowce mineralne zapewniają wysoki standard życia współczesnych społeczeństw, gwarantując zaspokojenie zapotrzebowania na
energię, materiały budowlane, a także stanowią podstawę przemysłu i rozwoju technologicznego. Przed współczesnymi społeczeń-
stwami stoi wyzwanie odwrócenia trendu sczerpywania się nieodnawialnych surowców mineralnych, a zrównoważony rozwój ma
zapewnić możliwość przetrwania cywilizacji ludzkiej w obliczu zmniejszających się zasobów surowców nieodnawialnych (zwłaszcza
energetycznych) oraz wzrastającej antropopresji i związanego z nią zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Ilość mineralnych
surowców nieodnawialnych w skorupie ziemskiej jest ograniczona, a ich regeneracja możliwa jedynie w specyficznych warunkach
w czasie obejmującym kilka jeśli nie kilkanaście pokoleń (Gałuszka, Migaszewski, 2009, s. 123). W artykule stawiane są pytania
o to, w jaki sposób społeczeństwa mogą zapobiec kryzysowi surowcowemu w przyszłości i czy to zadanie jest możliwe do wykonania.
Mając to zadanie na uwadze należy do koncepcji gospodarki surowcami mineralnymi odnieść się w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju który ma zapewnić możliwość przetrwania cywilizacji ludzkiej w obliczu zmniejszających się zasobów surowców nieodnawialnych (zwłaszcza energetycznych) oraz wzrastającej antropopresji i związanego z nią zanieczyszczenia środowiska
przyrodniczego
W artykule wskazano główne aspekty zrównoważonego rozwoju sektora wydobywczego w Polsce i wyzwania związane z ochroną
środowiska naturalnego w kontekście nowego CSR, w którym chodzi o stworzenie i wdrożenie zrównoważonego i odpowiedzialnego
modelu biznesowego, który przez zreformowany system finansowy i ekonomiczny sprawi, że tworzenie lepszej przyszłości będzie
łatwiejsze, bardziej naturalne i opłacalne. Przedstawiono takie kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju jak uwarunkowania
gospodarcze i społeczne, wyzwania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwo funkcjonowania aglomeracji na terenach eksploatacji złóż lub w ich sąsiedztwie. Zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania gospodarki złożami i wydobytymi surowcami mineralnymi oraz bezpieczeństwo pracy i podejmowane działania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze.

Biogram autora

Michał ZUBEK, Warsaw School of Economics (SGH), Collegium of Business Administration, Institute of Human Capital

His main scientific interests include the use of controlling tools in the enterprises’ activity, especially
methods of managing, personal controlling, personnel management, human resource analytics and financing of business entities. He has
practical experience in public and equal private sector as a manager

Opublikowane
2021-12-29