Źródła finansowania prac eksploracyjnych w świetle ryzyka związanego z ich realizacją

  • Arkadiusz KUSTRA AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
  • Barbara KOWAL AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
  • Robert RANOSZ AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: górnictwo, eksploracja, spółki junior mines, finansowanie

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd uwarunkowań prac poszukiwawczych oraz określenie roli spółek typu junior mines w tych procesach. Junior mines, jako spółki celowe, koncentrują się na etapach poszukiwania i dokumentowania złóż, nie wchodząc w fazę
operacyjną związaną z eksploatacją. Ze względu na swój charakter, podmioty te finansują swoją działalność kapitałem własnym
w formie emisji akcji na rynkach kapitałowych, kierując swoje papiery wartościowe do inwestorów akceptujących wysoki poziom
ryzyka. Zidentyfikowano największe giełdy, na których spółki eksploracyjne pozyskują żródła finansowania oraz przedstawiono aktualne tendencje pozyskiwania kapitału, dotyczące zaangażowania funduszy private equity.

Opublikowane
2021-12-22