Ocena rzeczywistego ryzyka oddziaływania przemysłu wydobywczego na środowisko. Studium przypadku

  • Wiktoria SOBCZYK Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, 30- 059 Kraków, Poland
  • Koji Cristobal Ishimi PERNY Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science & Technology; Universidad Politécnica de Madrid
  • Eugeniusz SOBCZYK Mineral Energy and Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, J. Wybickiego 7, 31-261 Krakow, Poland
Słowa kluczowe: macierz Leopolda, AHP, środowisko, lit, działalność górnicza

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza rzeczywistego ryzyka, jakie eksploatacja górnicza stwarza dla środowiska, z uwzględnieniem wszystkich
głównych czynników związanych z planowanymi działaniami w projekcie i ich oddziaływaniem na środowisko.
W celu przeprowadzenia dogłębnej analizy przypadku praktycznego dotyczącego rzeczywistego procesu wydobycia minerałów, jako
metody pomiaru wykorzystano Analytic Hierarchy Process (AHP) – wielokryterialnaą metodę hierarchicznej analizy problemów
decyzyjnych oraz macierz Leopolda.
Przedmiotem badań jest eksploatacja litu z naturalnej solanki znajdującej się w tzw. Trójkącie Litowym Ameryki Południowej, w granicach geograficznych Argentyny, Boliwii i Chile, gdzie znajduje się ponad 80% światowych zasobów litu. Studium przypadku wykazało, że elementami środowiska najbardziej narażonymi na działalność górniczą są biosfera, litosfera i hydrosfera. Rozległe tereny
przedsiębiorstwa górniczego pokrywają stawy osadowe z solanką. Wypompowanie solanki na powierzchnię powoduje utratę zasobów
wód podziemnych i w konsekwencji zmianę obiegu wody w zlewni. Siedliska fauny i flory wodnej i lądowej ulegają znacznym zmianom lub nieodwracalnym uszkodzeniom.

Opublikowane
2021-12-13