Światowy Geopark Unesco. Priorytety edukacyjne

Słowa kluczowe: geopark, edukacja, ochrona przyrody nieożywionej

Abstrakt

Geopark to obszar o szczególnym dziedzictwie geologicznym, którego rozwój gospodarczy powinien być zrównoważony. Obszar ten
musi mieć jednolity charakter, jasno określone granice i odpowiednią przestrzeń, aby działać jako stymulator lokalnego rozwoju
gospodarczego. W obrębie geoparku powinna istnieć sieć stanowisk geologicznych o znaczących walorach z punktu widzenia geoturystyki, edukacji i nauki, a także reprezentujących inne aspekty niegeologiczne (biotyczne, archeologiczne, kulturowe), składające
się na specyfikę danego obszaru jako regionu wyróżniającego się pod względem przyrodniczym i kulturowym. Ważnym aspektem
działalności geoparku jest spójna strategia ochrony stanowisk geologicznych, zgodna z obowiązującymi na danym terenie przepisami
prawnymi. Idea zachowania dziedzictwa geologicznego dla przyszłych pokoleń oraz koncepcja utworzenia Światowego Geoparku
Unesco na terenie województwa świętokrzyskiego mają szerokie założenia. Pośrednio opierają się na klarownych, historycznie udokumentowanych związkach człowieka z przyrodą nieożywioną, wyrażonych w tradycji górnictwa rud i skał
 

Opublikowane
2021-12-13