Ocena wybranych wariantów organizacji pracy w podziemnej kopalni węgla kamiennego w aspekcie jednostkowych kosztów wydobycia

  • Roman MAGDA prof. dr hab. inż.; AGH University of Science and Technology, Krakow, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Economics and Management in Industry
Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, zarządzanie kopalnią, ekonomika produkcji górniczej, stkowe koszty produkcji

Abstrakt

Celem publikacji jest porównanie dwóch form organizacji pracy, z których pierwsza zakłada wydłużenie czasu pracy kopalni
z pięciu do sześciu dni w tygodniu, a druga - wdrożenie systemu organizacji pracy ciągłej, na przykładzie pewnej, modelowej
kopalni węgla kamiennego w aspekcie kształtowania się jednostkowych kosztów wydobycia. Obok aktualnego rozwiązania organizacyjnego,
które stanowi punkt wyjścia dla analizy porównawczej, zaproponowano rozwiązania zmierzające do wzrostu stopnia
wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego w zakresie obejmującym przede wszystkim techniczne środki produkcji i
zasoby ludzkie. Zaproponowane rozwiązania zakładają intensywniejsze wykorzystanie technicznych środków produkcji w skali
roku poprzez wydłużenie rocznego czasu pracy niektórych załóg górniczych. Na potrzeby analizy porównawczej przyjęto trzy
warianty funkcjonowania zakładu górniczego w aspekcie systemu organizacji produkcji. Wariant I, potraktowany jako wariant
bazowy, zakłada dotychczasową organizację produkcji przez 5 dni w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy). Wariant II zakłada wydłużenie czasu pracy niektórych załóg górniczych do 6 dni w tygodniu
(praca od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wariant III zakłada pracę ciągłą przez 7 dni
w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i kilku dni przeznaczonych na przeglądy szybowe). Przyjmując odpowiednie
założenia podstawowe do obliczeń symulacyjnych oraz zbiór danych wejściowych odpowiadających warunkom pewnego
zakładu górniczego wykonano obliczenia symulacyjne, których wyniki użyto do analizy porównawczej wybranych rozwiązań
organizacyjnych.

Opublikowane
2021-04-27