Raportowanie finansowe i niefinansowe – próba korelacji wybranych zmiennych

  • Marta PODOBIŃSKA-STANIEC Ph.D., Eng.; AGH University of Science and Technology
  • Robert RANOSZ Ph.D., DSc, Eng. ; AGH University of Science and Technology;
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, korelacja, sprawozdawczość finansowa

Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony badaniu polegającemu na znalezieniu zależności pomiędzy efektywnością wartości kapitału
intelektualnego mierzonego za pomocą metody VAIC – (Value Added Intellectual Coefficient) a wybranymi składnikami raportów
przedkładanymi przez polskie przedsiębiorstwo górnicze KGHM Polska Miedź S.A. Składniki, które wzięto pod uwagę w badaniu
to między innymi: wartości niematerialne i prawne, liczba etatów czy też poziom wyniku finansowego netto spółki. Horyzont czasowy
jaki był wzięty pod uwagę w ramach artykułu to okres od roku 2004 do roku 2018 (ostatnie 14 lat).
Autorzy artykułu założyli, iż efektywność wartości kapitału intelektualnego powinna być skorelowana ze składnikiem
aktywów trwałych w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wyniki badań dały jednak rezultaty niezgodne ze wstępnymi
założeniami Autorów niniejszego artykułu. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, iż najwyższy poziom korelacji z efektywnością
wartości kapitału intelektualnego mają wyniki finansowe spółki.

Opublikowane
2021-04-27