Wpływ zmienności cen surowców energetycznych na zmienności wartość produktu krajowego brutto dla poszczególnych krajów Europy

  • Robert RANOSZ Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland
  • Barbara KOWAL Ph.D., Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: produkt krajowy brutto, surowce energetyczne, zmienność cen

Abstrakt

W artykule poddano badaniu zmienność cen surowców energetycznych, do których zaliczono: uran, węgiel, ropę naftową oraz gaz ziemny, na zmienność produktu krajowego brutto poszczególnych krajów Europy. Badanie przeprowadzono przy użyciu regresji liniowej, w której zmienność cen surowców określono jako zmienne niezależne a zmienność PKB jako zmienną zależną. W artykule wzięto pod uwagę 33 kraje Europy, a badany okres obejmował 28 lat (od roku 1990 do roku 2018). Jak wykazano w badaniu zmienność cen surowców energetycznych wpływa na zmienność PKB szczególnie dla krajów zajmujących się ich wydobyciem oraz przetwarzaniem. Zwrócono również uwagę na fakt, iż najistotniejszymi surowcami energetycznymi, które mają znaczenie dla krajów Europy to uran oraz węgiel. W przypadku ropy naftowej zmienność tego surowca okazała się być istotna tylko dla dwóch krajów tj. Norwegii oraz Federacji Rosyjskiej. Zaskoczeniem okazał się fakt, iż zmienność cen gazu ziemnego w nieznacznym stopniu wpływa na zmienność PKB poszczególnych krajów Europy.

Opublikowane
2020-09-08