Recykling zużytych katalizatorów hydrodehalogenacji – problemy z separacją aluminium

  • Tomáš WEIDLICH Institute of Environmental and Chemical Engineering, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentska 95, 532 10 Pardubice, Czech Republic
  • Barbora KAMENICKÁ
Słowa kluczowe: nikiel Raneya, miedź, tetrabromobisfenol A, hydrometalurgia, borowodorek, zmniejszenie

Abstrakt

Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu i recyklingu miedzi i niklu stosowanym do redukcyjnej degradacji tetrabromobisfenolu
A (TBBPA), wysokowydajnego bromowanego środka zmniejszającego palność płytek obwodów drukowanych. Dezaktywowane
i/lub zuzyte katalizatory hydrodebromowania wytwarza się przez redukcyjne zniszczenie bromowanego fenolu (TBBPA)
rozpuszczonego w alkalicznym roztworze wodnym przy użyciu stopów Al-Cu-Zn Raneya Al-Ni i/lub Devarda. Zużyta metaliczna
zawiesina jest traktowana wodnym roztworem kwasu siarkowego w celu rozpuszczenia resztkowego aluminium i/lub cynku, a
zdekantowany pozostały metal jest następnie obrabiany w warunkach utleniania i rozpuszczany w nadmiarze kwasu mineralnego
przez współdziałanie utleniacza. Odpowiednia sól metalu jest oddzielana od odpowiednich odcieków zawierających nadmiar
kwasu przez odparowanie i zawracanie lotnych składników. Otrzymane sole miedzi lub niklu zastosowano jako źródła katalizatorów
hydrodebromowania typu Raneya wytworzonych in situ przez działanie NaBH4.

Opublikowane
2021-04-22