Charakterystyka adsorpcji kombinowanego kolektora sulfhydrylowego na chalkopirycie i arsenopirycie w flotacji złożonych rud złota

  • Tamara MATVEEVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, (ICERM RAS), Moscow, Russia
  • Nadezhda GROMOVA Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, (ICERM RAS), Moscow, Russia
Słowa kluczowe: flotacja, selektywny kolektor, rudy złota

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych właściwości adsorpcyjnych kombinowanego odczynnika zbierającego
sulfhydryl – mieszanego roztworu dietyloditiokarbaminianu sodu (DEDTC) i estru oksypropylodietyloditiokarbaminianowego
(OPDTC) w kierunku chalkopirytu i arsenopirytu w celu jego zastosowania selektywny kolektor minerałów siarczkowych zawierających
Au w flotacji złożonych rud ogniotrwałych. Połączony roztwór dietylo-ditiokarbaminianu (DEDTCc) zawierał stałą
zawartość składników anionowych i niejonowych (DEDTC: OPDTC = 1: 1) i zaobserwowano zmienny efekt hydrofobowy na
powierzchni podstawowych minerałów siarczkowych niosących złoto - chalkopirytu i arsenopirytu.
Mechanizm adsorpcji składników kombinowanego kolektora na powierzchni chalkopirytu i arsenopirytu został zidentyfikowany
jako charakterystyczny skład molekularny adsorbowanego kolektora chemicznie zaadsorbowanych cząsteczek reagenta, który jest
mocno zakotwiczony na powierzchni. Nowo utworzona faza zaadsorbowanego odczynnika nie rozpuszczała się w wodzie podczas
kolejnego płukania. W tym przypadku faza niejonowego estru OPDTC została częściowo usunięta przez wodę, a resztkowe zaadsorbowane
kropelki zmieniły swój kształt i stały się bardziej płaskie. Za pomocą mikroanalizy rentgenowskiej zidentyfikowano
pasma C i O dotyczące struktury połączonego DEDTCc na powierzchni arsenopirytu i chalkopirytu. Opracowano oryginalną
technikę analizy wymiaru liniowego obrazów powierzchni za pomocą skaningowej mikroskopii laserowej i oprogramowania analizatora,
a autorom udało się określić ilościową ocenę adsorpcji DEDTCc na powierzchni chalkopirytu i arsenopirytu.

Opublikowane
2021-04-20