Wykorzystanie żużla wielkopiecowego do immobilizacji jonów miedzi z roztworów

  • Martin MUCHA University of Ostrava, Faculty of Science, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
  • Lenka BLÁHOVÁ University of Ostrava, Faculty of Science, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
  • Karolína PEŠOVÁ University of Ostrava, Faculty of Science, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
  • Tomáš JUŘICA University of Ostrava, Faculty of Science, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
  • Dimitrij KOLNIČENKO University of Ostrava, Faculty of Science, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
Słowa kluczowe: żużle, stabilizacja, obróbka termiczna, jony miedzi, desorpcja, zestalanie

Abstrakt

Utylizacja odpadów zawierających jony metali, takich jak jony Cu (II), stanowi obecnie poważny problem. W celu immobilizacji
jonów Cu (II) stosuje się różne materiały. Atrakcyjny rodzaj materiału reprezentują żużle – odpady z przemysłu metalurgicznego.
Surowe i aktywowane alkalicznie żużle wielkopiecowe badano pod katem immobilizacji jonów Cu (II) z roztworu wodnego i możliwości
składowania odpadów zawierających Cu (II). Żużle były nasycone jonami Cu (II). Ilość Cu (II) osadzonego na surowym
żużlu wynosiła 6,35 ± 0,12 mg/g, a ilość osadzona na żużlu aktywowanym alkaliami wynosiła 151,37 ± 0,95 mg/g. Nasycone
materiały poddano obróbce termicznej w 100, 500 i 1000°C. Obróbka termiczna prowadzi do niewielkich zmian strukturalnych
w przypadku surowego żużla i znacznych zmian strukturalnych w przypadku żużla aktywowanego alkaliami. Jony Cu (II) prawdopodobnie
wypełniają matrycę materiałów. Materiały na bazie żużla aktywowanego alkaliami wykazują wyższą stabilność wymywania
jonów Cu (II) w porównaniu z żużlami surowymi. Uzyskano immobilizację wynoszącą 0,13% całkowitej unieruchomionej
ilości jonów Cu (II)dla żużla aktywowanego i 12% w przypadku żużla surowego. Obróbka w wyższej temperaturze prowadzi
do uzyskania bardziej stabilnego materiału w przypadku obu rodzajów żużla. Badane materiały są mniej stabilne w warunkach
kwasowych niż w warunkach obojętnych i alkalicznych. Żużel wielkopiecowy aktywowany alkaliami może być obiecującym materiałem
do immobilizacji Cu (II) i do bezpiecznego usuwania odpadów zawierających Cu (II).

Opublikowane
2021-04-19