Wpływ Huty Miedzi Krompachy (Słowacja) na poziom emisji do atmosfery

  • Jozef HANČUĽÁK Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice;
  • Tomislav ŠPALDON Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice;
  • Oľga ŠESTINOVÁ Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice
Słowa kluczowe: opad atmosferyczny, huta miedzi, emisja, metale

Abstrakt

Artykuł dotyczy oceny poziomu emisji pyłów do atmosfery spowodowanej przez Hutę Miedzi Krompachy (Słowacja) w latach
2009–2017. Próbki opadu pobrano z siedmiu miejsc, które znajdują się w odległości od 1,2 do 10 km od głównego źródła zanieczyszczeń.
Zbadano osadzanie się cząstek stałych i zawartości pierwiastków (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As). Zawartości
pierwiastków określono oddzielnie dla frakcji rozpuszczalnej w wodzie i nierozpuszczalnej. Szczegółowa analiza źródeł opadów
atmosferycznych wykazała znaczący wpływ huty miedzi. Oprócz oczekiwanego wysokiego poziomu zawartości miedzi (21–140),
stwierdzono wysoką depozycję ołowiu (11–124), cynku (86–464) i kadmu (0,6–3,4 μg.m-2 dzień-1). Najwyższe zawartości pierwiastków
w opadzie atmosferycznym wykryto w pobliżu huty miedzi. Stwierdzona zawartość cynku w opadzie nie odpowiada
wielkości emisji.

Opublikowane
2021-04-19