Pozyskiwanie ropy naftowej przez polskie firmy wydobywcze na terenie kraju i poza jego granicami

  • Tadeusz OLKUSKI AGH University of Science and Technology, the Faculty of Energy and Fuels
  • Janusz ZYŚK AGH University of Science and Technology, the Faculty of Energy and Fuels
  • Barbara TORA AGH University of Science and Technology, the Faculty of Mining and Geoengineering
  • Wacław ANDRUSIKIEWICZ AGH University of Science and Technology, the Faculty of Mining and Geoengineering
  • Adam SZURLEJ AGH University of Science and Technology, the Faculty of Drilling, Oil and Gas
  • Kaja JEDLIŃSKA Graduate of the AGH University of Science and Technology, the Faculty of Energy and Fuels
Słowa kluczowe: ropa naftowa, zasoby, wydobycie

Abstrakt

W artykule poruszono bardzo ważny problem jakim jest pozyskiwanie ropy naftowej. Ropa jest podstawowym surowcem energetycznym w świecie i źródłem tak spektakularnego rozwoju gospodarczego jaki obserwujemy od czasu jest odkrycia. Polska jest niestety
krajem ubogim w zasoby tego surowca, niemniej jednak prowadzone jest wydobycie, które zaspokaja zaledwie około 4% potrzeb.
Zasoby ropy naftowej w Polsce znajdują się w Karpatach, w zapadlisku przedkarpackim, na Niżu Polskim oraz w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Początkowo największe znaczenie gospodarcze miały złoża w Karpatach, ale uległy one już w znacznym stopniu
wyczerpaniu. Obecnie największe znaczenie mają złoża ropy występujące na Niżu Polskim. Największym złożem jest BMB (skrót od
nazw miejscowości Barnówko-Mostno-Buszewo) koło Gorzowa Wielkopolskiego. Ogółem w Polsce zasoby ropy naftowej wynoszą 23
598,46 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe 14 482,15 tys. ton, co stanowi 61,37% zasobów ogółem. W artykule przedstawiono zasoby
ropy naftowej w Polsce z podziałem na regiony, tzn. Niż Polski, Karpaty, Zapadlisko przedkarpackie, oraz polską strefę ekonomiczną
Bałtyku.
Zasoby podzielono na zasoby bilansowe, przemysłowe, niezagospodarowane oraz złoża, w których zaniechano eksploatacji. Przedstawiono również trzy polskie firmy, które zajmują się wydobyciem tego surowca, czyli PGNiG S.A., Grupę LOTOS S.A. oraz ORLEN
Upstream sp. z o.o. Pokazano miejsca, w których prowadzona jest eksploatacja oraz jej wielkość w kilku ostatnich latach.

Opublikowane
2020-11-21